Obchodní podmínky

společnosti Umělecký institut s.r.o. se sídlem Vodičkova 700/32, Praha 1 PSČ 1100. identifikační číslo: 03851141 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239015

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A POJMY

1.1. Tyto obchodní podmínky, dále také jen „Obchodní podmínky“, společnosti Umělecký institut s.r.o, se sídlem Vodičkova 700/300, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo 03851141, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239015, dále jen „Společnost“, upravují v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o výuce uměleckých kurzů a workshopů, dále jen „Smlouva“, uzavírané mezi Společností a jinou fyzickou nebo právnickou osobou, dále jen „Student“. V případě, že jedna osoba objednává výuku pro jiné nebo pro více osob, mají tyto osoby při výuce stejné postavení jako Student, nejsou však oprávněny činit vůči Společnosti právní úkony související se Smlouvou.
1.2. „Nabídkou“ se rozumí Nabídka kurzů a workshopů uvedených na webových stránkách společnosti Art institut s.r.o. (www.artinstitut.cz nebo www.artinstitut.eu), dále také jen „Webové stránky“.
1.3. „Předmětem Smlouvy“ je závazek Společnosti zajistit pro Studenta výuku uměleckých kurzů a workshopů a závazek Studenta uhradit Kurzovné.
1.4. „Kurzovným“ se rozumí celková cena uvedená ve Smlouvě za kurzy nebo workshopy objednané Studentem dle této Smlouvy.
1.5. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít i v anglickém jazyce.
1.6. Znění obchodních podmínek může Společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Smlouva je uzavřena písemně nebo elektronicky.
2.2. V případě uzavírání Smlouvy elektronicky je smlouva uzavřena v okamžiku, kdy je návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí služeb obsažených v Nabídce Společnosti učiněný formou odeslání elektronické přihlášky prostřednictvím Webových stránek Společnosti (vyplnění přihláškového formuláře uvedené u každého kurzu nebo workshopu, včetně souhlasu se Všeobecnými obchodními podmínkami) přijat a zpětně potvrzen Společností (akceptace návrhu na uzavření smlouvy).
2.3. Nedílnou součástí Smlouvy jsou i tyto Obchodní podmínky.
2.4. Po uzavření Smlouvy je ve lhůtě stanovené v akceptaci návrhu Student povinen uhradit kurzovné, nejpozději však tři pracovní dny před datem zahájení výuky, pokud se Student se Společností nedohodne jinak. Za den úhrady se považuje den, kdy byla částka kurzovného v hotovosti přijata Společností nebo kdy byla částka kurzovného připsána na bankovní účet Společnosti.

3. ÚHRADA KURZOVNÉHO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Kurzovné za jednotlivé kurzy a workshopy je uvedeno v Nabídce na Webových stránkách Společnosti u každého kurzu a workshopu. Kurzovné je vždy uváděno v konečné ceně. V případě, že by se Společnost stala plátcem DPH, rozumí se, že kurzovné uvedené v Nabídce je kurzovné včetně DPH.
3.2. Kurzovné lze uhradit následujícími způsoby:
 bezhotovostně převodem na účet Společnosti č. 269214976/0300 (dále jen „Účet Společnosti“);
 Po předchozí dohodě lze provést úhradu v hotovosti na místě před konáním konkrétního kurzu nebo workshopu. Tato varianta ale může být zpoplatněna formou vyššího kurzovného. Na tuto skutečnost ale Společnost Studenta předem upozorní;
 Zakoupením dárkového certifikátu zakoupeného u Společnosti; Platnost certifikátu není-li uvedeno jinak činí jeden rok.
 Prostřednictvím poukázkových systémů nebo elektronických benefitních portálů, kterých se Společnost v den úhrady účastní a v souladu s podmínkami používání těchto způsobů úhrady.
3.3 Společnost se může rozhodnout o nabídce slev z kurzovného, na aktuální možnosti jsou Studenti upozorněni na Webových stránkách Společnosti. Slevy mohou mít podobu množstevní slevy při objednání více kurzů nebo workshopů, nebo jednorázové slevy, jejíž podoba a podmínky poskytnutí budou také uvedeny na Webových stránkách.
3.4 Slevy nelze uplatňovat zpětně a jednotlivé slevy nelze sčítat nebo je vzájemně kombinovat.
3.5 Po zaplacení Kurzovného vystaví Společnost Studentovi daňový doklad – fakturu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Studenta.

4. VÝUKA

4.1. Termíny výuky jsou uvedeny na Webových stránkách Společnosti. Společnost se zavazuje dodržovat uvedené termíny. Společnost si vyhrazuje právo posunout zahájení kurzu v případě, že je to nevyhnutelné z provozních nebo organizačních důvodů. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je Společnost oprávněna zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Student bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
4.2. Zrušení kurzu nebo workshopu je možné z důvodu nenaplnění minimální kapacity. Minimální kapacita je Společností stanovena níže. Společnost je povinna o zrušení kurzu nebo workshopu informovat Studenta a to nejpozději dva pracovní dny před plánovaným zahájením výuky. Tuto povinnost Společnost splní, pokud v uvedené lhůtě odešle informaci na elektronickou adresu nebo textovou zprávu na telefon Studenta. Student po dohodě se Společností může převést své zaplacené kurzovné a navštěvovat jiný otevřený kurz nebo workshop nebo má nárok na vrácení kurzovného.
4.3. Maximální počet Studentů je 8 osob, minimální počet jsou 3 osoby, nestanoví-li Společnost jinak.
4.4. Některé výukové pomůcky jsou poskytnuty Studentovi Společností při výuce. Pomůcky, které si zajistí Student samostatně, jsou uvedeny u jednotlivých kurzů nebo workshopů. Student si pomůcky, které Společnost nenabízí, obstará na vlastní náklady, není-li se Společností dohodnuto jinak.

5. NAHRAZOVÁNÍ VÝUKY A STORNOVACÍ PODMÍNKY


5.1. V případě, že se Student nemůže zúčastnit výuky v rámci již uhrazeného kurzu, nevzniká mu nárok na vrácení Kurzovného. V případě závažných důvodů má Student možnost si svou předem omluvenou absenci po předchozí dohodě se Společností nahradit. Náhradní termín je možné sjednat pouze v zaplaceném období. Převod do dalšího období je možný jedná-li se o náhradu za termín v posledním týdnu daného období. V jiných případech převod do následujícího období není z organizačních a kapacitních důvodů možný.
5.2. V případě jednodenní nebo víkendové výuky je možné vrátit celou zaplacenou částku Kurzovného v případě, že Student zruší svoji účast nejpozději ve lhůtě 10 dnů před konáním výuky, pokud zároveň nepoklesne minimální počet studentů pod hranici pro otevření kurzu. V takovém případě lze vrátit pouze 50% Kurzovného. V případě, že Student zruší svoji účast ve lhůtě 7-9 dnů před konáním výuky, bude mu Kurzovné vráceno po odečtení stornovacího poplatku ve výši 50% Kurzovného. V případě, že Student zruší svoji účast ve lhůtě 3-6 dnů před konáním výuky, bude mu Kurzovné vráceno po odečtení stornovacího poplatku ve výši 80%. V ostatních případech včetně nenastoupení výuky činí stornovací poplatek 100% Kurzovného. Zrušení účasti se považuje za provedené, v den, kdy je Společnosti doručeno oznámení o zrušení účasti písemně doporučenou poštou nebo kdy je na emailovou adresu Společnosti uvedenou na Webových stránkách doručena emailová zpráva o zrušení účasti.

6. ZÁNIK SMLOUVY

6.1. Student je oprávněn jednostranně zrušit účast na objednané výuce i bez uvedení důvodu. V případě zrušení účasti je však povinen uhradit Společnosti stornovací poplatky uvedené v předchozím bodě těchto Obchodních podmínek.
6.2. Společnost je oprávněna od Smlouvy odstoupit, pokud ve stanovené lhůtě před zahájením výuky nebude Studentem uhrazeno Kurzovné. Povinnost Studenta uhradit Společnosti stornovací poplatek tímto nezaniká.
6.3. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy dostoupit, pokud bude kurz nebo workshop zrušen z důvodu nenaplnění minimální kapacity a Studentem nebude akceptováno náhradní řešení nabídnuto Společností. V tomto případě nevzniká Studentovi povinnost uhradit stornovací poplatek.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Ochrana osobních údajů Studenta, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
7.2. Student souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).
7.3. Student souhlasí se zpracováním Osobních údajů Společností, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy. Nezvolí-li Student jinou možnost, souhlasí se zpracováním Osobních údajů také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Společností. Souhlas se zpracováním Osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy.
7.4. Student bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně ve svých Osobních údajích.
7.5. Osobní údaje Studenta nebudou Společností bez předchozího souhlasu Studenta předávány třetím osobám.
7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7.7. Student potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.
7.8. V případě, že by se Student domníval, že Společnost provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Studenta v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
7.8.1. požádat Společnost o vysvětlení,
7.8.2. požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav.

8. DORUČOVÁNÍ

8.1. Smluvní strany si běžnou korespondenci vzájemně doručují prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Studentem v objednávce, resp. na elektronickou adresu uvedenou na Webové stránce Společnosti.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
9.2 Společnost je oprávněna měnit Obchodní podmínky. Aktuální znění je vždy uvedeno na Webových stránkách Společnosti.
9.3 Student svým přihlášením na výuku potvrzuje, že je s těmito Obchodními podmínkami srozuměn a že je jimi řídí uzavřená Smlouva.
9.4 Při výuce dbejte bezpečnostních pravidel a chovejte se tak, abyste sobě ani ostatním přítomným osobám nezpůsobili zranění. V ateliéru jste na vlastní nebezpečí a veškeré Vaše činnosti probíhají na Vaši zodpovědnost.
9.5 Kontaktní údaje Společnosti: art.institut@email. cz, telefon: +420 773 447 474
9.6 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2015.

V Praze dne 1. ledna 2015